# اندازه_گیری

توزین با ترازوهای آزمایشگاهی

  توزینیکیازوظایفرایجدراکثرآزمایشگاههامیباشد. ترازوهای دقیق،آنالیتیک،میکروونیممیکرو پیشرفتهبهحدیکاملشدهاندکه نیازبهاتاقهایویژهتوزیننمی باشد. پیشرفتفنآوریدرصنایع الکترونیکبطورقابلملاحظهای کارکردنباترازوهاراتسهیلکرده است،بطوریکهاندازهگیریدر زمانکمتریانجامشدهوبنابرایناز وسایلتوزینمیتوانبعنوانبخشی ازفرآیندتولیداستفادهکرد. باوجودپیشرفتزیاددرساخت ترازوهایتمامالکترونیکهموارهخطر ناشیازعواملایجادکنندهاختلالاز محیطپیرامونوجوددارد. اینعواملتأثیراتفیزیکیهستندکه ترازوهایمیکرو،نیممیکرووآنالیتیک میتوانندآنهارااندازهگیریکنند . محلاستقرارترازو دقتوتجدیدپذیرینتایجتوزینبه طورقابلملاحظهایبهمحلاستقرار ترازوبستگیدارد. برایاطمینان  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید